Algemene Voorwaarden PHOOD

PHOOD heeft als postadres Pracanalaan 74 te Amsterdam, en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 73066109.

PHOOD is een vriendelijk en vrolijk bedrijf en daarom schrijven we deze Algemene Voorwaarden in normale taal, die bij ons past. Wij vertrouwen er dan ook op dat we deze Algemene Voorwaarden nooit nodig zullen hebben.

Artikel 1 Over wie hebben we het eigenlijk in dit document?

Met “PHOOD” bedoelen wij: PHOOD. PHOOD heeft een aantal activiteiten waarvoor deze voorwaarden van toepassing zijn.

• De PHOOD Farm box en de Borrel Box zijn een boxen concept waarbij verse producten met recepten, of kant-en-klare gerechten afgehaald kunnen worden of aan de deur worden geleverd;

• De PHOOD menu webwinkel is een online winkel waarin losse kant-en-klare gerechten besteld kunnen worden voor bezorging (in Endhoven en omstreken) of voor afhaal.

Omdat er verschillende producten verkocht worden (PHOOD box, losse gerechten, pakketten, zakelijke leveringen) zal dit beschreven worden onder ‘Bestelling’.

Met het woord “Klant” bedoelen een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie PHOOD een overeenkomst aangaat met betrekking tot de verkoop van voedingsmiddelen.

Onder “Leverancier” verstaan wij een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie PHOOD een overeenkomst sluit voor het leveren van voedingsmiddelen, diensten of andere producten.

Onder “Bewaarnemer” wordt een bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie PHOOD enige overeenkomst aangaat met betrekking tot het beheren, vervoeren en/of bewaren van voedingsmiddelen.

Artikel 2 Waar zijn deze Algemene Voorwaarden op van toepassing?

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle PHOOD activiteiten en leveringen met betrekking tot voedsel, overige producten en diensten daarom heen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn bij aanvang van de overeenkomst verstrekt en geaccepteerd door de Klant. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is te downloaden op de site van PHOOD: https://phoodkitchen.com

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

De totstandkoming van een overeenkomst geschiedt door het doorlopen van de bestelprocedure, het accepteren van de algemene voorwaarden en te klikken op de ‘Bevestig bestelling’ knop, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Artikel 4 PHOOD farm boxes

Dit artikel heeft betrekking op de farm en borrel box met verse/kant-en-klare producten.

Artikel 4 Aangaan en beëindiging lidmaatschap

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boxen die de klant bestelt.

2. De boxen worden in de webshop: https://phoodkitchen.com besteld en afgerekend en er komt geen abonnement bij kijken, dus de klant zit nergens aan vast.

  Artikel 5 Prijzen

1. Prijzen zijn in Euro’s.

2. Prijzen voor de PHOOD boxen en de webwinkel zijn inclusief BTW.

3. Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten.

4. Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

5. PHOOD behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen te wijzigen. Dit zal uiteraard altijd vooraf aangekondigd worden.

Artikel 6 Betaling

Artikel 6.1 PHOOD boxes

 1. De Klant betaalt zijn box altijd vooruit. Dit betekent dat een niet-opgehaalde box wel betaald is en dat dit bedrag niet teruggestort wordt. Het is jouw verantwoordelijkheid dat je jouw box ophaalt. Dit geldt ook indien de box bezorgd wordt en er niemand aanwezig is.

2. Alle betalingen geschieden alvorens via de webshop per IDEAL, Creditcard of Apple Pay.

3. Uiteraard moet er betaald zijn voordat de box wordt meegenomen/afgeleverd.

4. Als je als Klant niet voldoet aan je betalingsverplichtingen, zal PHOOD alle wettelijke middelen in zetten om het geld te innen.

5. Afhaal gebeurt op locatie bij PHOOD Kitchen te Eindhoven.

Artikel 6.2 PHOOD menu webwinkel

1. Betaling van een bestelling in de webwinkel geschiedt per IDEAL, Creditcard of Apple Pay na afronding van de bestelling.

2. Bezorging gaat altijd, tenzij anders afgesproken met de klant, via Deliveroo. PHOOD is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor het proces na overhandiging aan de Deliveroo ‘Riders’.

3. Alle gerechten zijn volgens HACCP regels bereid en bewaard en PHOOD zal te allen tijde dit proces bewaken. 

4. Afhaal gebeurt op locatie bij PHOOD Kitchen te Eindhoven en de gerechten zullen onder normale omstandigheden binnen het vooraf afgesproken tijdsblok klaar staan. Na overhandiging en mits de klant hetgeen heeft gekregen waarvoor betaald is, is PHOOD niet langer aansprakelijk voor wat er met de maaltijden gebeurt. Ondanks dat PHOOD de gerechten klaar maakt voor directe consumptie, inclusief de juiste temperatuur etc., kan PHOOD geen garantie geven aan de klant dat de maaltijden dezelfde kwaliteit hebben tijdens consumptie, als tijdens overhandiging van PHOOD aan klant.

Artikel 7. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van PHOOD, waardoor naleving van PHOOD van de Bestelling in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke files, storing aan de bussen, ongevallen waarbij de producten beschadigd zijn geraakt en niet meer uitgeleverd kunnen worden, overheidsmaatregelen, systeem- of netwerkstoringen en ziekten en plagen enerzijds, en aan gebreken in de aan PHOOD toegeleverde producten anderzijds.

2. PHOOD is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in voorgaand artikellid over dit onderwerp.

3. Indien een overmachtige situatie zich voordoet en ervoor zorgt dat de levering door PHOOD niet kan worden uitgevoerd, dan zal PHOOD de Klant zo spoedig mogelijk informeren.

4. Indien PHOOD door overmacht niet in staat is de Bestelling uit te leveren, wordt er gekeken naar een oplossing. Een voorbeeld is dat de Bestelling of gedeelte daarvan, op een later moment uitgeleverd zal worden. De klant heeft geen recht op reclamatie.

5. PHOOD is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 8 Garanties en klachten

1. PHOOD zal ervoor zorgen dat de producten, die geleverd dienen te worden, voldoen aan de eisen die daar redelijkerwijs aan kunnen worden gesteld.

2. Aangezien de Klant verantwoordelijk is voor de producten ten tijde van de levering hiervan, wordt Klant geacht zelf de producten te controleren op eventuele afwijkingen op het

moment van levering.

3. Klachten of afwijkingen met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen uiterlijk binnen 24 uur kenbaar gemaakt te worden via een email naar info@phoodkitchen.com

4. Een klacht gericht aan PHOOD zal binnen één week beantwoord worden door

PHOOD. PHOOD zal, als het terecht is, een voorstel doen ter compensatie.

5. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door Klant van de gehele levering.

6. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op, ongeacht de

eventuele gegrondheid van een klacht.

 Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. PHOOD is tegenover Klanten/of derden nooit aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van de kwaliteit (waaronder te rekenen – maar niet uitsluitend – eventuele besmettingen en ziektes) van het door Leverancier verstrekte  producten.

2. De vergoeding door PHOOD van de eventueel door Klant geleden schade uit welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde.

Artikel 10 Privacy en cookie beleid

Zie hiervoor ons privacy en cookie verklaring die op https://phoodkitchen.com/privacy/  te lezen is.

Artikel 11 Geschillenregeling

1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen PHOOD enerzijds en de Klant anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de rechter van de Rechtbank Oost— Brabant te Eindhoven.